Студенттік кеңес

 

 1. Жалпы ережелер

1.1. Колледждің студенттік кеңесі-білім алушылардың білім беру үрдісін басқаруға қатысу құқығын іске асыруды қамтамасыз етуге, студент жастардың тіршілік әрекетінің маңызды мәселелерін шешуге, оның әлеуметтік белсенділігін дамытуға, әлеуметтік бастамаларды қолдауға және іске асыруға бағытталған колледждің студенттік өзін-өзі басқарудың тұрақты жұмыс істейтін өкілді алқалы органы.

1.2. Колледждің студенттік кеңесі заңды тұлға болып табылмайды, дербес балансы, жеке шоттары жоқ, өз атынан мүліктік және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді ала алмайды.

1.3. Колледждің студенттік кеңесі өз қызметінде ҚР Конституциясын, ҚР заңдарын, Колледждің ішкі тәртіп ережелерін, осы Ережені және колледждің басқа да жергілікті нормативтік актілерін басшылыққа алады.

1.4. Колледждің студенттік кеңесі қатысушылардың еріктілік, жариялылық және тең құқылық қағидалары негізінде әрекет етеді.

 1. Колледж студенттік кеңесінің мақсаты мен міндеттері

2.1. Колледждің студенттік кеңесінің негізгі мақсаты:

 • колледждерді басқаруға, білім беру процесінің сапасын бағалауға студенттердің қатысу құқығын іске асыруды қамтамасыз ету;
 • колледждің әлеуметтік маңызы бар студенттік бастамаларын дамыту және қолдау;
 • студенттік дәстүрлерді сақтау және дамыту, азаматтық мәдениетті, студенттердің белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыру, олардың әлеуметтік жетілуін, дербестігін, өзін-өзі ұйымдастыру және өзін-өзі дамыту қабілетін дамытуға жәрдемдесу;
 • студенттердің жалпы мәдени құзыреттілігін қалыптастыру.

2.2. Осы мақсаттарға жету үшін колледждің студенттік кеңесі келесі функцияларды жүзеге асырады:

 • колледждің білім беру және оқудан тыс қызметінің негізгі бағыттары және студенттердің білім беру, ғылыми, мәдени, әлеуметтік және ұйымдастырушылық және тұрмыстық салалардағы өзекті қажеттіліктерін талдау арқылы олардың проблемаларын ескере отырып, оларды іске асыру тетіктері бойынша ұсыныстар әзірлейді;
 • колледждердің құқықтары мен заңды мүдделерін қозғайтын жергілікті нормативтік актілерді қабылдау кезінде білім алушылардың пікірін білдіреді;
 • студенттердің мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешуге және мәселелерді талдауға, оларды шешудің жолдары мен әдістерін іздеуге көмек көрсетеді;
 • колледж басшылығына студенттердің мүдделерін қозғайтын мәселелерді шешуде, тәрбие үдерісін ұйымдастыруда көмек көрсетеді;
 • азаматтық мәдениетті қалыптастыруға, колледж студенттерінің белсенді азаматтық позициясын қалыптастыруға қатысады;
 • білім алушылар арасында өзара сыйластық пен құндылықтарды сақтау мен дамытуға ықпал етеді колледж;
 • колледж студенттерінің жеке және кәсіби қасиеттерін дамытуға және жүзеге асыруға жәрдем көрсетеді;
 • білім алушылардың колледждің ғылыми және инновациялық қызметіне қатысуын ұйымдастырады;
 • оқушылардың демалысы мен бос уақытын, мәдени-бұқаралық іс-шараларды өткізуді ұйымдастырады;
 • колледж студенттеріне оқу және оқудан тыс қызметтің әр түрлі салаларындағы жетістіктері үшін, соның ішінде колледждің студенттік кеңесінің қызметіне, колледждің ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін көтермелеу жүйесін әзірлеуге қатысады;
 • тәртіптік комиссияларға қатысады.
 1. Колледж студенттік кеңесінің өкілеттігі

3.1. Колледждің студенттік кеңесі құқылы:

 • білім алушылардың мүдделерін қозғайтын жергілікті нормативтік актілерді жетілдіру бойынша өз ұсыныстарын енгізу;
 • колледж білім алушыларының оқу тәртібін және ішкі тәртіп ережелерін бұзумен байланысты мәселелерді қарауға қатысу үшін өкілдерді жіберу;
 • оқу және оқудан тыс қызметтің әр түрлі салаларындағы жетістіктері үшін білім алушыларды, соның ішінде колледждің студенттік кеңесінің, колледждің ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқандарды көтермелеу жүйесін әзірлеуге қатысу;
 • колледждің тиісті лауазымды тұлғаларынан студенттік кеңестің қызметі үшін белгіленген тәртіпте қажетті ақпаратты сұрау және алу;
 • колледждің оқудан тыс іс-шараларын жоспарлауға, дайындауға және өткізуге қатысу;

3.2. Студенттік кеңес колледж міндетті:

 • студенттік кеңеске түскен барлық өтініштер мен өтініштерді уақытылы қарау;
 • осы Ережеге және колледждің студенттік кеңесінің оқу жылына арналған жұмыс жоспарына сәйкес жұмыс жүргізу;
 • студенттердің әлеуметтік маңызды бастамаларын қолдау;
 • белгіленген тәртіпте колледждің тиісті лауазымды тұлғалары мен құрылымдық бөлімшелері алдында білім алушылардың мүдделерін білдіру;
 • колледждің өкілетті лауазымды тұлғалары мен құрылымдық бөлімшелерін өз қызметі және оның нәтижелері туралы хабардар ету.
 1. Колледждің студенттік кеңесін және студенттік кеңес органдарын құру тәртібі

4.1. Колледждің студенттік кеңесі студенттердің, Колледждің жалпы жиналыстарында тиісті құрылымдық бөлімше (бұдан әрі – бөлімше) студенттерінің жартысынан кем емес қатысуымен, осы бөлімшенің студенттері үшін – колледж студенттік кеңесінің мүшелігіне үміткер ретінде дауыс беру жолымен құрылады. Студенттік кеңестің сандық құрамы әр бөлімшеден өкілдердің тең санына байланысты анықталады.

4.2. Студенттік Кеңеске сайлау тікелей және ашық болып табылады. Сайлауға тиісті бөлімшенің барлық студенттері қатысуға құқылы.

4.3. Тәртіптік жазасы бар немесе академиялық демалыста жүрген студенттің колледждің студенттік Кеңесіне сайлануға құқығы жоқ.

4.4. Сайлау жыл сайын оқу жылының бірінші семестрінде 1 желтоқсанға дейін немесе оқу жылының екінші семестрінде 1 наурызға дейін өткізіледі. Студенттердің бастамасы бойынша тиісті құрылымдық бөлімшеде

4.5. Кезектен тыс сайлауды өткізу күнін тиісті бөлімшенің басшысы айқындайды.

4.7. Мерзімінен бұрын сайлау студенттік кеңес мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда да өткізіледі.

4.8. Студенттік кеңестің төрағасы, студенттік кеңес төрағасының орынбасары, студенттік кеңестің жауапты хатшысы студенттік кеңес құрылғаннан кейін бірінші болып студенттік кеңестің қатысып отырған мүшелерінің (жалпы санының 2/3 кем емес) қарапайым көпшілік дауысымен екі жыл мерзімге, бірақ барлық оқу уақытында екі мерзімнен аспайтын мерзімге сайланады. Студенттік кеңес құрылғаннан кейінгі бірінші күн студенттік өзін-өзі басқару органдарының қызметіне жетекшілік ететін болып анықталады. Студенттік кеңестің төрағасы мерзімінен бұрын қайта сайлануы мүмкін.

4.9. Студенттік кеңес өз басшылығын мерзімінен бұрын сайлау өткізуге құқылы. Мерзімінен бұрын сайлау туралы шешім студенттік кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады.

4.10. Колледждің студенттік кеңесінің отырыстарына колледж басшылығының өкілдері қатысуға құқылы.

4.11. Студенттік кеңес төрағасы:

 • студенттік кеңестің отырыстарында төрағалық етеді. студенттік кеңес отырысының күн тәртібінің жобасын енгізеді;
 • студенттік кеңес шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
 • студенттік кеңестің тапсырмасы бойынша шешімдерді іске асыруды ұйымдастырады;
 • студенттік кеңес отырыстарының хаттамаларын бекітеді ;
 • студенттік кеңесті айына кемінде бір рет өзінің қызметі туралы хабардар етеді;
 • жыл сайын білім алушыларды студенттік кеңестің қызметі туралы хабардар етеді;
 •  өзіне берілген өкілеттіктер шегінде басқа да функцияларды жүзеге асырады.

4.12. Студенттік кеңес төрағасы болмаған жағдайда оның қызметін студенттік кеңес төрағасының орынбасары атқарады.

 1. Колледж студенттік кеңесі мүшесінің құқықтары, міндеттері және өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату

5.1. Колледждің студенттік кеңесінің мүшесі:

 • жалпы жиналыстарға қатысу және кеңесу дауыс құқығымен Төралқаның отырыстарына қатысу;
 • колледж студенттік кеңесінің төралқасына сайлау және сайлану;
 • колледж студенттік кеңесінің кез келген органдарының қызметіне ұсыныстар енгізу;
 • колледж студенттік кеңесінің және президиумның қызметі туралы ақпарат алу;
 • колледждің студенттік кеңесінің іс-шараларына қатысу.

5.2. Колледж студенттік кеңесінің мүшесі міндетті:

 • ҚР заңнамасын, жарғыны, колледж оқушыларының ішкі тәртіп ережелерін, осы Ережені, колледждің басқа да жергілікті нормативтік актілерін сақтау;
 • студенттік кеңестің қызметіне қатысу;
 • студенттік кеңестің жиналыстарында қабылданған шешімдерді орындау;
 • студенттік кеңестің беделін арттыруға ықпал ету;
 • студенттік кеңестің Жалпы жиналыстарына қатысу.

5.3. Тәртіптік жаза алған колледждің студенттік кеңесінің мүшесі тәртіптік жаза қолдану аяқталғанға дейін жұмыстан уақытша шеттетіледі.

5.4. Студенттік кеңес мүшесінің өкілеттігі мерзімінен бұрын оның өз қалауы бойынша, сондай-ақ студенттік кеңес мүшелері шақыртылған немесе шығарылған жағдайда тоқтатылуы мүмкін.

5.5. Колледждің студенттік кеңесінің бастамасы бойынша студенттік кеңес мүшесі алынып тасталуы мүмкін. Мүшені шығару туралы бастаманы студенттік кеңестің отырысында төраға немесе мүшелер тобы кемінде үш адам ұсынады және колледждің студенттік кеңесінің барлық мүшелерінің көпшілік дауысымен мақұлданады.

5.8. Студенттік Кеңес мүшесін шығару туралы бастаманы ұсыну үшін негіз болып табылады:

 • студенттік кеңестің отырыстарында екі ай бойы жүйелі түрде болмауы;
 • студенттік кеңес өткізетін іс-шараларды жүзеге асырудан жүйелі түрде бас тарту.
 1. Колледж студенттік кеңесінің құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимылы

6.1. Колледждің студенттік кеңесі колледждің лауазымды тұлғаларымен және құрылымдық бөлімшелерімен тең құқылық, өзара түсіністік, ынтымақтастық және жауапкершілік қағидаттарында өзара іс-қимыл жасайды.

6.2. Студенттік кеңестің ұсыныстары мен ұсыныстары белгіленген тәртіпте колледж басшылығымен қаралады.

6.3. Колледждің құрылымдық бөлімшелерінің өкілдері студенттік кеңестің отырыстарына қатыса алады.

 1. Өзге ережелер

7.1. Колледж студенттік кеңесінің қызметін қамтамасыз ету үшін қажетті шығындарды көтереді.

Жастар ісі жөн Жастаррр (1)